Kancelaria udziela pomocy w następujących sprawach:

1. Sprawach karnych

  • Uczestniczy w czynnościach prowadzonych w postępowaniu przygotowawczym oraz na etapie postępowania sądowego, sporządza zażalenia, apelacje, kasacje.
  • Broni w postępowaniu wykonawczym, tj. przy odroczeniu wykonania kary, zawieszeniu wykonania kary, które to postępowania polegają na wstrzymaniu ich biegu na czas wyznaczony trwaniem przeszkody, jak również w postępowaniu wykonawczym w zakresie wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz wniosków o udzielenie przerwy w odbywaniu kary bezwzględnego pozbawienia wolności.
  • Zajmuje się również dochodzeniem praw osób pokrzywdzonych przestępstwem m.in. sporządzając prywatne akty oskarżenia i wytaczając powództwa adhezyjne.

2. Sprawach cywilnych

  • Sporządza pozwy, wnioski, apelacje, skargi kasacyjne, wnioski o wznowienie postępowania, prowadzi sprawy przed sądem m.in. z zakresu prawa rzeczowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, stosunków zobowiązaniowych jak i spraw spadkowych oraz reprezentuje klienta we wszystkich instancjach sądowych, zarówno w postępowaniu procesowym jak i nieprocesowym.

3. Sprawach rozwodowych i o separację oraz innych z zakresu prawa rodzinnego

  • Sporządza pozwy o rozwód bez oraz z orzekaniem o winie wraz z należytymi wnioskami.
  • oraz występuje w sprawach ze stosunków między rodzicami i dziećmi, dochodzi alimentów.

4. Sprawach gospodarczych

  • Świadczenie usług w zakresie zakładania spółek prawa handlowego i obsługa tych podmiotów.

5. Sprawach administracyjnych

Kancelaria udziela porad prawnych w języku polskim, niemieckim i angielskim.